Algemene voorwaarden

De webshop ine-beyoutiful.be biedt haar klanten de mogelijkheid de goederen voorgesteld op de webshop online aan te kopen. Door het gebruik en toegang van de webshop, verklaren ze zich uitdrukkelijk akkoord met de Algemene Voorwaarden. De klant verbindt er zich toe deze goederen niet verder te verkopen onder een andere benaming of merk, dan deze aangeduid door ine-beyoutiful.be. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden worden uitgesloten, tenzij deze door ine-beyoutiful.be schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard zijn.

Prijzen

Alle vermelde prijzen, zijn uitgedrukt in Euro inclusief btw, maar exclusief verzendingskosten. ine-beyoutiful.be heeft het recht om prijzen te wijzigen en eventuele fouten te corrigeren. De klant, die bij deze eventueel benadeeld is, zal worden verwittigd en kan zijn bestelling, schriftelijk of per e-mail, annuleren.

Voorraad

Indien niet meer leverbaar wordt de klant per e-mail verwittigd en kan de klant zijn bestelling annuleren, dit zonder bijkomende kosten.

Levering

Bestellingen zullen steeds op vaste dagen (maandag, woensdag en vrijdag) geleverd worden. Een levering door ons duurt maximum 5 werkdagen. Bij zichtbare gebreken en/of beschadigingen bij levering, moet de klant dit als voorbehoud vermelden op de aflever bon. Indien niet aangeduid, aanvaard de klant deze levering als zijnde conform aan zijn bestelling. De klant dient, binnen de 14 dagen, ine-beyoutiful.be per e-mail in kennis te stellen.

Klant kan ook zijn herroepingsrecht uitoefenen, dit zonder opgave van redenen. Hij moet dit schriftelijk of per e-mail doen binnen de 14 dagen na levering. Het recht tot teruggave heeft alleen betrekking op goederen die opnieuw verkocht kunnen worden en dit in hun originele verpakking. De kosten voor het terugzenden van de goederen, komen voor rekening van de klant. ine-beyoutiful.be zal de volledige aankoopprijs, inclusief verzendingskosten, na goede ontvangst van alle goederen, terugbetalen binnen de 14 dagen.

Betwisting

Al onze overeenkomsten, zijn onderworpen aan het Belgisch Recht. De rechtbanken van de woonplaats ven de verkoper, zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. Bij nietigheid verklaring van één of meer onderdelen van deze Algemene Voorwaarden, heeft dit geen gevolg op de andere en overige bepalingen die volledig en onverlet van toepassing blijven. Klachten , aangaande facturen, dienen per e-mail, binnen de acht dagen na factuurdatum, aan ine-beyoutiful.be worden gemeld. ine-beyoutiful.be behoudt zich het recht om bestellingen te weigeren bij elke indicatie van onvermogen of onbekwaamheid. Lopende bestellingen kunnen worden opgeschort zolang facturen niet volledig werden betaald. Bij weigering is ine-beyoutiful.be niet gehouden tot eender welke schadevergoeding. Bij niet tijdige betaling, wordt het bedrag verhoogd met 20%, met minimum van 20 euro, dit voor schadevergoeding en renteverlies, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.

Privacy

ine-beyoutiful.be behoudt het recht gegevens van de gebruiker te verzamelen en dit alleen en uitsluitend voor intern gebruik, dit zowel rechtstreeks als onrechtstreeks (vb via cookies e.a.) De klant kan ten allen tijde, vragen aan ine-beyoutiful.be, deze gegevens te laten aanpassen, verbeteren, verwijderen mits aanvraag per e-mail.

Dit overeenkomstig de privacywet van 8 december 1992.

Aansprakelijkheid

ine-beyoutiful.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website, voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van informatie op deze website. De inhoud van de website kan ten allen tijde, zonder aankondiging of kennisgeving aangepast worden. De informatie is van algemene aard en kan niet als advies aan de gebruiker worden beschouwd. ine-beyoutiful.be is nooit aansprakelijk voor overmacht van welke aard ook of voor iedere oorzaak buiten haar wil, welke zouden er toe kunnen leiden dat ine-beyoutiful.be niet of niet tijdig aan haar verplichtingen kan voldoen. ine-beyoutiful.be zal in dit geval alles in het werk stellen om de overeenkomst uit te voeren, zonder dat zij tot een schadevergoeding gehouden is of kan worden.

Eigendomsvoorbehoud en Eigendomsrechten

De geleverde goederen blijven de exclusieve eigendom van de verkoper, dit tot het moment van de gehele betaling door de klant.

De inhoud van de website, met inbegrip van teksten, beelden, e.a. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ine-beyoutiful.be of aan rechthoudende derden.